в Разширено 

Преглед на въпрос

НачалоПреглед на въпрос:
Вход

Моля дайте примерни документи за регистрация на ООД

Трябват ми примерни документи за регистрация на ООД. Дружествен договор, декларации и други.
Познавате ли някой, който може да отговори? Помолете го за помощ
Отговори: 8
Подреди по: дата рейтинг
Снимка bobi
11:51/11.05.2008
2.8 от възможни 5 с 18 глас(а) общо
ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
Н А „xxxxxxxxx" ООД гр. xxxxx

Днес xx.xx.2008 година, в гр. xxxxxxxx, долуподписаните:
1. xxxxx xxxx xxxxс ЕГН xxxxxx с постоянен адрес град
xxxxx, ул. „xxxxx"№ 10, вх. А, ет. x, ап. xx и
2 xxxxxx xxxxx xxxx с ЕГН xxxxxxx с пост. адрес гр. xxxxxx, ул. "xxxxx" № xx, вх.xx, ет. x, ап. x и
3 xxxxx xxxx xxxx с ЕГН xxxxxxxx с постоянен адрес гр. xxxxxxx , ул. "xxxxx" № x, ет. x, ап. xx, наричани по-долу, накратко СЪДРУЖНИЦИ, приемаме настоящия Дружествен договор на създаденото от нас дружество с ограничена отговорност „xxxxxxxx" ООД.
ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ Член 1
По смисъла на настоящия Дружествен договор учредяваме дружество с ограничена отговорност, съгласно чл.113 и сл. от Търговския закон, под наименование „xxxxxx" ООД.
Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. xxxxxx, ул. „xxxx"№ xx, вх. x, ет. x, ап. x.
СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Член 3
Дружеството се учредява за неограничен срок от време.
Член 4
Предметът на дейност на дружеството е: Покупко-продажба на нови и употребявани мотоциклети, мотопеди и автомобили и всякакви аксесоари за тях, Търговия на едро и дребно и всички други стоки и във всички разрешени от закона средства; Сервизна дейност; Внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, Комисионна, спедиторска, складова, лизингова и консултантска дейност, маркетингови проучвания; Представителство и комисионерство на физически и юридически лица в страната и чужбина; Други дейности и услуги не забранени със Закон.
СЪДРУЖНИЦИ
Член 5 Съдружници в дружеството са:
1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx с ЕГН xxxxxxx и
2. xxxxxxx xxxxx xxxxx с ЕГН xxxxxxxxx и
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxx с ЕГН xxxxxx.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ
Член 6
(1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева.
(2) Към датата на регистрацията е внесен изцяло.
(3) Капиталът се разпределя на 100 /Сто/ дяла от по 50,00 (Петдесет) лева всеки.
(4) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - 40 дяла по 50,00 лв = 2 000,00 лв.;
- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - 30 дяла по 50,00 лв.= 1 500,00 лв.;
- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx - 30 дяла по 50,00 лв.= 1 500,00 лв.,

Член 7
Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.
Член 8 Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответствуващата част от ликвидационната маса.
Член 9 Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.
Член 10 Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.
Член 11 Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Член 12
(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.
(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.
(3) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Член 13
Всеки съдружник има правото да:
а) участвува в управлението на дружеството;
б) участвува в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
в) получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
г) бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на
дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.
Вашето мнение:
Снимка bobi
11:56/11.05.2008
2.6 от възможни 5 с 9 глас(а) общо
ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР - продължение

Член 14 Съдружниците са задължени:
а) да внесат дела си в капитала на дружеството;
б) да направят съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение
за такива;
в) да съдействуват на дружеството в осъществяваната от него стопанска
дейност;
г) да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството.
Член 15 Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.
Член 16 (1) Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено три месечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците.

(2) Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО Член 17
(1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците
и Управителят.
(2) Общото събрание на съдружниците има правата по чл.137, ал.1 от
Търговския закон, в това число:
а) да изменя и допълва настоящия Дружествен договор;
б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на
дружествен дял на нов член;
в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;
г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и
развитието на дружеството;
д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
е) да взима решения по разпределението на печалбата;
ж) да избира и освобождава Управителя и Контрольора и да определя
възнагражденията им на база финансови резултати, както и да ги освобождава от
отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
з) да взима решения по откриването и закриването на клонове представителства
и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в
страната и чужбина;
и) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
к) да решава сливането или прекратяването на дружеството.
Член 18
(1) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях са представени 100%
от капитала на дружеството.
(2) Решенията на Общото събрание относно: изменение и допълнение на
дружествения договор; приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за
прехвърляне на дружествен дял на нов член; вземане на решение за намаляване и
увеличаване на капитала, както и вземане на решение за преобразуване, сливане,
вливане и прекратяване на дружеството се взимат с единодушие от всички съдружници.
Вашето мнение:
Снимка bobi
11:57/11.05.2008
2.7 от възможни 5 с 7 глас(а) общо
ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР - продължение

Член 19
(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от
Управителя;
(2) Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения :
- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;
- представлява дружеството заедно пред трети лица и го задължава с подписа си;
- свиква Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя
инициатива или по инициатива на съдружниците;
- уведомява за решението на Общото събрание при изключването на съдружник;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
- подготвя заседанията на Общото събрание като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

- управителя има право на възнаграждение определено от ОС на база финансовото състояние на дружеството;
(3) Управителят се освобождава по решение на Общото събрание или ех 1еде - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Общото събрание и всеки съдружник поотделно. Предизвестието до всеки съдружник се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на съдружника, упоменат в дружествения договор. Предизвестието до Общото събрание се завежда в деловодствата на дружеството.
Член 20
Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.
Член 21
(1) Общото събрание може да избира контрольор.
(2) Контрольора следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред общото събрание.
(3) Контрольор може да бъде само и единствено съдружник. Редът за назначаването на контрольора е редът за назначаване на Управител съдружник.
(4) При изпълняване на решенията по чл. 17 ал. 2, буква "3", "И" и "К" и чл. 18 ал.
2, както и при разходването на парични средства на дружеството, управителя подписва
задължително с контрольора.
БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ
Член 22
(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
(2) В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:
а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
б) отчет за приходите и разходите.
Член 23 Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Член 24
Дружеството се прекратява:
а/ по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците; б/ когато капиталът му спадне под 5 000,00 (Пет хиляди) лева; в/ по решение на съда, в случаите, предвидени в закона..
За неуредени въпроси в настоящия договор се прилага Търговския закон.
Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра - по един за
дружеството, за Банката и за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ: ........... .............. ...........
Вашето мнение:
Снимка bobi
12:03/11.05.2008
3.2 от възможни 5 с 13 глас(а) общо
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 142, ал. 1 от Търговския закон
ххххх ххххх ххххх с ЕГН хххххх с постоянен адрес гр. ххххх , ул. "хххх" № х, ет. х, ап. х, притежаващ ЛК № ххххххх изд. На хх.хх.01 год. МВР хххххх, като управител на „хххххх" ООД гр. ххххххх,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Без съгласието на дружеството няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, спадащи в предмета на дейност на представляваното от мен дружество;
2. Без съгласието на дружеството няма да участвувам в събирателни и командитни дружества, както и в други дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност;
3. Без съгласието на дружеството няма да заемам длъжност в ръководни органи на други дружества.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК
ДЕКЛАРАТОР:.........
ДАТА:..........
Вашето мнение:
Снимка bobi
12:10/11.05.2008
4.1 от възможни 5 с 29 глас(а) общо
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Днес хх.хх.2008 година в гр. хххххххххх, се проведе Учредително събрание на дружество с ограничена отговорност "хххххххххххх" ООД в присъствието на следните съдружници-учредители:
1. хххххх ххххххх ххххх с ЕГН ххххххххх с постоянен адрес град ххххххх, ул. „ххххххххх"№ хх, вх. х, ет. х, ап. хх и
2. хххххх ххххххх ххххх с ЕГН ххххххххх с пост. адрес гр. ххххххххх , ул. "ххххххххх " № хх, вх. х, ет. х, ап. хх и
3. хххххх ххххххх ххххх с ЕГН ххххххххх с постоянен адрес гр. ххххххххх , ул. "ххххххххх " № х, ет. х, ап. хх.
Съдружниците единодушно взеха следните
РЕШЕНИЯ:
Съдружниците одобряват, приемат и подписват Дружествения договор с който учредяват дружество „хххххххх" ООД, със седалище и адрес на управление гр. хххххх, ул. „хххххххххх"№ хх, вх. х, ет. х, ап. хх.
Предметът на дейност на дружеството ще бъде: Покупко-продажба на нови и употребявани мотоциклети, мотопеди и автомобили и всякакви аксесоари за тях; Търговия на едро и дребно и всички други стоки и във всички разрешени от закона средства; Сервизна дейност; Внос, износ, бартерни сделки, реекспорт; Комисионна, спедиторска, складова, лизингова и консултантска дейност, маркетингови проучвания; Представителство и комисионерство на физически и юридически лица в страната и чужбина; Други дейности и услуги не забранени със Закон.
Определя се капитал на Дружеството в размер на 5 000,00 лева. Капиталът се състои от 100 дяла по 50,00 лева, разделени между съдружниците както следва:
- хххххххх хххххххх хххххххх- 40 дяла по 50,00 лв.= 2 000,00 лв.;
- хххххххх хххххххх хххххххх- 30 дяла по 50,00 лв.= 1 500,00 лв.;
- хххххххх хххххххх хххххххх- 30 дяла по 50,00 лв.= 1 500,00 лв.. Капитала на дружеството да се внесе изцяло към датата на подаване на
заявлението за регистрация - 5000,00 лева.
Управлението на Дружеството ще се осъществява от Общото събрание на съдружниците и от Управител на дружеството, като решенията ще се взимат в съответствие с чл.137 от ТЗ.
Представителството на Дружеството ще се осъществява от Управител.
За Управители на дружеството се избраха:
1. хххххххх хххххххх хххххххх с ЕГН ххххххх с постоянен адрес град хххх, ул. „хххххх"№ хх, вх. х, ет. х, ап. хх, притежаващ ЛК № хххххххх изд. на хх.хх.хххх г. от МВР хххххх;
2. хххххххх хххххххх хххххххх с ЕГН хххххх с постоянен адрес гр. хххххх, ул. "ххххх" № хх, вх. хх, ет. х, ап. хх, притежаващ ЛК № ххххххх от хх.хх.хххх год. от МВР хххххх и
3. хххххххх хххххххх хххххххх с ЕГН хххххх с постоянен адрес гр. ххххх, ул. "хххххх" № х, ет. х, ап. хх, притежаващ ЛК № ххххххх изд. На хх.хх.ххгод. МВР хххххх, които ще управляват и представляват дружеството, заедно и поотделно.
В едномесечен срок от Учредителното събрание Управителят да предприеме
необходимите действия по регистрация на Дружество!
/СЪДРУЖНИЦИ/: .............. ................ ................
Вашето мнение:
Снимка pimpim
21:26/15.10.2008
3.1 от възможни 5 с 14 глас(а) общо
На този адрес http://www.account-bg.info/e107/page.php?24 има кратка, но точно описана процедура за регистрация на фирма с приложени промерни образци.
Вашето мнение:
Снимка tedi_74
00:20/12.01.2010
Няма

Моля дайте примерни документи за регистрация на ООД.
Вашето мнение:
Снимка sdeath
16:05/07.08.2014
Няма
Здравейте, ето тук са дадени всички необходими примерни документи за ООД и за ЕООД, има и информация кое как се попълва - http://consultbg.weebly.com/105310861074108010851080/73
Вашето мнение:
Подобни въпроси:
Моля, използвайте системата за рейтинг. Вашето мнение е от значение!
Ако не сте намерили, каквото тъсите, можете да зададете Вашия въпрос тук
Задай въпрос
| Начална страница | Зала на славата | Регистрация | Вход | Правила за ползване | Политика за поверителност | Помощ | Контакти | RSS |